DAILY SPOON ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS – PRIVATUMO POLITIKA

Klientų asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja klientų asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, nustato klientų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, nustato, kas ir kokiais tikslais, gali susipažinti su klientų asmens duomenimis.

 

SĄVOKOS

Atsakingas asmuo – fizinis ar juridinis asmuo pagal paslaugų ar kitą sutartį Įmonės paskirtas tvarkyti klientų asmens duomenis;

Įmonė – MB “Daily Spoon”, 305911572

Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Pagrindinės sąvokos yra šios:

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma, arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

 

II SKYRIUS

 

KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Įmonė, tvarkydama klientų asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:

  • klientų asmens duomenis tvarko tik teisėtiems ir šiose Taisyklėse apibrėžtiems tikslams pasiekti;
  • klientų asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų.
  • Įmonė klientų asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys nuolat būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami;
  • Įmonė atlieka klientų asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga klientų asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti;
  • klientų asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
  • Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.

 

III SKYRIUS

 

KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Klientų asmens duomenų tvarkymo išsami informacija pateikiama šioje politikoje.

Pagrindiniai tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas ir kiti duomenys, reikalingi užsakymams įgyvendinti, marketinginiams pasiūlymams pateikti.

Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo tikslai:
Užsakymų tvarkymas ir įgyvendinimas, vartotojų duomenų, pirkimų ir naudojimosi puslapiu analizė vartotojų patirties ir tinklalapio tobulinimo tikslais, rinkodaros, reklamos tikslais.

 

IV SKYRIUS

 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Įmonė paskiria atsakingą asmenį, kuris užtikrina, kad klientų, kaip duomenų subjektų, teisės būtų užtikrintos, tinkamai įgyvendinamos ir visa informacija būtų pateikiama tinkamai, laiku ir darbuotojams priimtina forma.

Klientų, kaip duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimo priemonės:

  • Žinoti apie savo asmens duomenų rinkimą. Įmonė, rinkdama kliento asmens duomenis, privalo informuoti šiuos asmenis, kokius asmens duomenis klientas turi pateikti, kokiu tikslu atitinkami duomenys yra renkami, kam ir kokiu tikslu jie gali būti teikiami ir kokios asmens duomenų nepateikimo pasekmės. Supaprastinta informacija yra pateikiama kliento sutikimuose. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius jo asmens duomenis. Klientas taip pat gali nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi jo asmens duomenys.
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Klientas turi teisę kreiptis į Įmonę su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo asmens duomenys yra tvarkomi. Vieną kartą per Klientui ši informacija pateikiama nemokamai. Jeigu klientas kreipiasi daugiau nei vieną kartą per metus dėl tokios informacijos pateikimo, mokestis už šios informacijos pateikimą negali viršyti tokios informacijos pateikimo sąnaudų.
  • Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens domenų tvarkymą.
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Klientas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi jo asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti išreikštas neužpildant tam tikrų anketos ar kitų pildomų dokumentų skilčių, taip pat vėliau pateikiant prašymą dėl neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymo nutraukimo. Įmonė suteikia informaciją raštu, kokie asmens duomenys yra tvarkomi neprivalomai. Įmonė, gavusi prašymą nutraukti neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, nedelsiant nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams ir apie tai informuoja darbuotoją/klientą.

 

V SKYRIUS

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

Prieigos teisės prie asmens duomenų ir įgaliojimai tvarkyti asmens duomenis suteikiami, naikinami ir keičiami Įmonės vadovo įsakymu.

Įmonė, saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Įmonė užtikrina tinkamą dokumentų bei duomenų rinkmenų saugojimą, imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi darbuotojų asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.

Įmonėje su asmens duomenimis turi teisę susipažinti tik tie asmenys, kurie buvo įgalioti susipažinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šiose Taisyklėse numatytiems tikslams pasiekti.

Įmonė užtikrina patalpų, kuriose laikomi asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės įrangos išdėstymą ir peržiūrą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.

Įmonė imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens Duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugodama jai patikėtus dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai.

Jei duomenis tvarkantis darbuotojas ar kitas atsakingas asmuo abejoja įdiegtų saugumo priemonių patikimumu, jis turi kreiptis į tiesioginį savo vadovą, kad būtų įvertintos turimos saugumo priemonės ir, jei reikia, inicijuotas papildomų priemonių įsigijimas ir įdiegimas.

Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, naudoja jiems priskirtus slaptažodžius. Slaptažodžiai yra keičiami susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz.: pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.).

Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, ir prieinantis prie asmens duomenų gali žinoti tik savo slaptažodį. Slaptažodžiai saugomi saugioje vietoje ir naudojami tik būtinu atveju.

Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, Įmonė imasi neatidėliotinų priemonių užkertant kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui.

Šių Taisyklių nesilaikymas atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą, kai jų nesilaikė darbuotojas gali būti laikomas darbo pareigų pažeidimu, už kurį darbuotojams gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

 

VI SKYRIUS

 

DUOMENŲ RINKIMAS, SLAPUKAI

Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:

Kai Asmens duomenis mums pateikiate Jūs pats;

Kai mes patys surenkame Jūsų Asmens duomenis Jums naudojantis Interneto svetaine, mūsų administruojamomis socialinėmis paskyromis, Jums susisiekus su mumis telefonu ar el. komunikacijos priemonėmis, atvykus į mūsų prekių atsiėmimo punktą;

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus iš kitų šaltinių, pvz., viešai prieinamų registrų, duomenų bazių, rinkodaros partnerių ir kitų trečiųjų šalių.

Priklausomai nuo Jūsų naudojamo socialinio tinklo nustatymų, jei pasirenkate susieti savo socialinio tinklo paskyrą su savo paskyra mūsų Interneto svetainėje, mes galėsime matyti tam tikrus duomenis iš Jūsų socialinio tinklo paskyros, įskaitant Jūsų asmeninės paskyros duomenis: paskyroje nurodomą Jūsų vardą, pavardę ar pseudonimą, profilio nuotrauką ir el. pašto adresą.

Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais (pavyzdžiui parduodant Jums prekes, jas pristatant ar pan.) mums būtina turėti tikslią ir naujausią su Jumis susijusią informaciją, reikalingą kokybiškam paslaugų teikimui, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga.

Teikdami Asmens duomenis mums, Jūs atsakote už šių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą.

Savo Interneto svetainėje naudojame „trečiosios šalies slapukus“, tai yra slapukus, kurių valdytojais nesame mes, pvz., Google Analytics, Google Ads, Facebook ir kitus slapukus. Šiuos slapukus mes naudojame siekdami gauti statistinę informaciją apie internetinės svetainės naudojimą bei Jūsų elgesiu grindžiamos internetinės reklamos tikslais.

 

Kas yra slapukas ir koks jo tikslas?

Slapukas (angl. Cookie) yra tekstinė informacija, kurią serveris siunčia į naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti internetinį puslapį. Tai leidžia serveriui prisiminti naršyklės nustatymus ar stebėti interneto naršyklės apsilankymus.

Slapukai suteikia galimybę internetinei svetainei veikti efektyviau ir pagerinti savo paslaugas, be to, teikti informaciją svetainės administratoriams statistikos ar reklamos tikslais. Visų pirma siekiant individualizuoti navigacijos patirtį prisimenant jus (pavyzdžiui atpažįstant prisijungiant prie savo paskyros, neberodyti jums neaktualių reklamos pasiūlymų ir t.t.).

Daugiau informacijos apie Internetinėje svetainėje naudojamus slapukus rasite čia:

 

Pavadinimas Platforma Tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
fbsr_…, fbm_…, fr, oo, ddid Facebook Trečiosios šalies naudotojo elgesiu grindžiamos internetinės reklamos tikslais. Apsilankius interneto svetainėje 10 min, 1 metus, 90 dienų, 5 metai, 28 dienos

__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz, __utmx,

__utmxx, _ga, _gat, _gid,_gat_myTracker

Google analytics Vartotojų lankomumo analizė. Apsilankius interneto svetainėje 2 metai, iki naršyklės uždarymo, 18 mėnesių
AMP_TOKEN, _gaexp Google analytics Vartotojų lankomumo analizė, trečiosios šalies naudotojo elgesiu grindžiamos internetinės reklamos tikslais. Apsilankius interneto svetainėje 2 metai, iki naršyklės uždarymo, 1 diena

 Kaip aš galiu ištrinti/išjungti slapukus?

Daugumoje naršyklių per nustatymus galima išjungti slapukus. Nepaisant to, mes primename jums, kad išjungus navigacijos arba funkcinius slapukus gali turėti įtakos svetainės veikimui ir/arba apriboti mūsų galimas suteikti paslaugas. Žemiau pagal naršykles yra nurodymai, kurių pagalba galite valdyti slapukus:

 

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie slapukus, jų valdymą ir savo pageidavimus dėl trečiųjų šalių profiliavimo eikite į youronlinechoices.com/lt/. Norėdami išjungti analitinius slapukus ir užkirsti kelią Google Analytics platformai rinkti duomenis apie jūsų naršymą, galite įsidiegti papildomą naršyklės įskiepį: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

VII SKYRIUS

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios Taisyklės peržiūrimos ir atnaujinamos pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.

Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su šiomis Taisyklėmis yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis ir privalo laikytis joje nustatytų įpareigojimų bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis šiose Taisyklėse nustatytais principais. Klientui paprašius jiems yra suteikiama galimybė susipažinti su šiomis Taisyklėmis.

Įmonė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles. Su pakeitimais darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis

 

Jei turite klausimų, susisiekite hello@dailyspoon.lt

Krepšelis
Krepšelis dar tuščias.